Bill Payment Satit Kaset KPS เทอม 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

[TOP]

"ประกาศ"

          โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กพส. ขยายเวลาชำระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

จากเดิมชำระได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ขยายเวลาถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

*โดยสามารถชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา หรือชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์

 


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

[TOP]
การเตรียมเอกสารเพื่อนำไปประกอบการเบิกจ่าย มีข้อปฎิบัติดังนี้
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ)
นักเรียนต้องลงนามตรงชื่อผู้ชำระเงินในใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และไม่ต้องนำใบเสร็จมาประทับตรามหาวิทยาลัย
แนบเอกสารการขออนุมัติลงลายมือชื่อผู้รับเงินลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (Download เอกสาร)
แนบเอกสารหนังสือรับรองการเก็บเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาการศึกษา Download เอกสารต่อไปนี้

คำแนะนำการใช้งาน

[TOP]

ติดต่อสอบถาม

[TOP]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


นักเรียน/ผู้ปกครอง ล๊อกอินเข้าสู่ระบบ

[TOP]
ใส่รหัสประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ของผู้ใช้


@2016-2017 Kasetsart University